handledning
Vi som erbjuder handledning är handledarutbildade och erfarna psykologer

Arbetshandledning

Vid patient- eller kundkontakter kan man ofta ställas inför reaktioner och relationer som blir komplicerade och svårtydda. Detta kan leda till att man blir osäker på sina egna reaktioner och agerar mindre professionellt. Vid hög arbetsbelastning kan just denna osäkerhet leda till minskad lyhördhet och känslomässig avtrubbning i patient eller kundkontakten

Arbetshandledning ges i grupp och handledarens uppgift är att i ett öppet och konstruktivt klimat samla gruppens gemensamma kunnande, skapa nya reflektioner och ge nya handlingsmöjligheter. I arbetshandledning stärks samhörigheten i gruppen / arbetslaget.
 

Ledarskapshandledning

Chefer och personalansvariga erbjuds  att i handledning öka sin kunskap och säkerhet att hantera samarbetssvårigheter och konflikthantering. Handledningen är oftast individuell och syftar till att ta fram den kunskap, känslor och erfarenhet som den handledde besitter men som kan vara blockerad av att personen är för involverad i en aktuell konflikt. I det gemensamma reflekterandet bistår handledaren med sin erfarenhet och aktuell kunskap i ämnet.  
En regelbunden ledarskapshandledning syftar till att fördjupa kunskapen i gruppsykologi och ge en ökad förståelsen av egna och andras känslor / handlingar.
 

Psykoterapihandledning ,  utbildningshandledning

Ges till legitimerade psykoterapeuter eller psykologer / psykoterapeuter under utbildning. Handledningen är processinriktad och syftar till att hjälpa den handledde att förstå och hantera överförings- och motöverföringsreaktioner samt ge en fördjupad förståelse kring patientens problematik.